واکس مو نگهدارنده قوی بدون حس چسبندگی، ضخیم کننده گتسبی