اندروس

آندروس، یک شرکت خانوادگی است که از سال 1910 برای حفظ کیفیت بهترین میوه ها با هدف ارج نهادن به ارزش های والای. تاسیس شده است.
سالهای سال است که دو برند این شرکت اندروس و بن ماما جایگاه خود را بخاطر کیفیت بالا و کاملا طبیعی بودنش در فرانسه و دنیا ثابت کرده اند.